الف) تخم مرغ بدون نطفه    ب) ماشین جوجه کشی    ج) مرغ کرچ    د) شانه ی ستر
2-حالت کرچی در مرغ ها در چه زمانی به وجود می آید؟
الف) در حین تخم گذاری    ب) بعد از یک دوره تخم گذاری    ج) قبل از تخم گذاری   د)درزمان جفتگیری
3-  کدام علامت از علائم کرچی نمی باشد؟
الف) قطع تخمگذاری    ب) ایجاد حالت تهاجمی در مرغ    ج) میل به خوایدن در جای آرام    د) افزایش اشتها
4- محلی که مرغ کرچ را می خوابانند باید چه خصوصیتی داشته باشد؟
الف) ساکت         ب) روشن       ج) خشک          د) همه موارد
5- هر روز در وقت معین باید چند دقیقه مرغ را از روی تخم مرغ ها بلند کرد و به او آب و دانه داد؟
الف) 30-40 دقیقه     ب) در تابستان20-30 دقیقه و در زمستان10-15دقیقه    ج)10-20دقیقه    د)هیچکدام
6- در جوجه کشی طبیعی چند عدد تخم مرغ نطفه دار لازم است؟
الف) 15-20 عدد         ب) 10-15 عدد          ج)20-30 عدد         د)20-25 عدد
7- کدام مورد از محاسن جوجه کشی مصنوعی است؟
الف) امکان تولید جوجه در تمام فصول              ب) در هر دوره می توان تعدادزیادی جوجه تولید کرد
ج) تمام مراقبتهای بهداشتی برای جلوگیری از امراض تحت کنترل است              د) به مرغ کرچ نیاز است
8- کدام گزینه عوامل مهم در رشد جنین رادر جوجه کشی را نشان می دهد؟
الف) حرارت، رطوبت، دی اکسید کربن، چرخش              ب) حرارت، رطوبت، چرخش
ج) حرارت، رطوبت، اکسیژن، چرخش                              د)حرارت، رطوبت
9- حرارت در ماشین جوجه کشی در 18 روز اول باید چند درجه باشد؟
الف) 32 درجه      ب) 36 درجه       ج) 35 درجه        د) 38 درجه
10- اگر در دوره جوجه کشی حرارت ماشین به میزان کمی بیش از حد لازم باشد چه مشکلی پیش می آید؟
الف)جوجه ها دیر به دنیا می آیند                                                                  ب) جوجه ها می میرند
ج) جوجه قبل از 21 روز به دنیا می آیند و اعضا به پوسته می چسبند                د) مشکلی پیش نمی آید  
11- رطوبت در ماشین جوجه کشی در 18 روز اول باید چنددرصد باشد؟
الف) 60 درصد          ب) 65 درصد        ج) 70 درصد        د) 80 درصد
12- در صورتیکه حرارت ماشین به میزان زیادی کم یا زیاد شود چه مشکلی پیش می آید؟
الف) اعضا به پوسته می چسبند    ب)جوجه ها تلف می شوند     ج)جوجه ها دیر به دنیا می آیند    د) حرارت بی تاثیر است


13- رطوبت در ماشین های کوچک چگونه تامین می شود؟
الف) به وسیله ی ظرف آب و المنت              ب) سیستم اسپری آب             ج) به وسیله یاسپری دستی           د) قرار دادن ظرف آب در زیر تخم مرغ ها
14-چند روز بعد از حذف خروس ها از گله مادر، تخمرغ های نطفه دار با سرعت بیشتری کاهش مییابد؟
الف) 2-3 روز       ب) 3-4 روز بعد       ج) 4-5 روز بعد       د) 7-8 روز بعد
15- هر چه سن خروس در دوره تولید بالا  برود باروری چگونه پیش میرود و در چه نژادی بیشتر دیده میشود؟
الف) باروری کاهش و در نژاد گوشتی          ب) باروری افزایش و در نژاد تخمگذار
ج) باروری افزایش و در نژاد گوشتی               د) باروری کاهش و در نژاد تخمگذار
16- چه تخم مرغی برای جوجه کشی مناسب می باشد؟
الف) تخم مرغ خیلی بزرگ        ب) تخم مرغ دو زرده       ج) تخم مرغ خیلی کوچک        د) تخم مرغ نطفه دار
17- در صورتیکه تخم مر غ ها به صورت مرتب جمع آوری  نشوند چه مشکلی پیش می آید؟
الف) جنین شروع به ادامه رشد می کند                                 ب) قابلیت جوجه درآوری افزایش می یابد      ج) مشکلی پیش نمی آید                                                        د)جنین می میرد
18- رشد جنین در داخل تخم مرغ از چه دمایی شروع میشود؟
الف) 18 درجه     ب) 17 درجه      ج) 20 درجه       د) 25 درجه
19- حفظ رطوبت نسبی استاندارد اتاق نگه داری تخم مرغ چه مزایایی دارد؟
الف) افزایش تبخیر از سطح پوسته تخم مرغ           ب) تخم مرغ دچار فساد و خرابی نمی شود
ج)نطفه از بین نمی رود                                                          د) مدت زمان نگه داری بالا می رود
20- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف)لکه قسمت روشن ودر وسط نطفه است      ب) هاله قسمت تیره ودر وسط نطفه است
ج)  هاله قسمت تیره ودر اطراف لکه است         د) هاله قسمت روشن ودر اطراف لکه است        
21- چرا در تخم مرغ هایی با رنگ پوسته قهوه ای جوجه درآوری بیشتری داریم؟
الف) پوسته خیلی ضخیم     ب) مناسب بودن خلل و فرج         ج) پوسته نازک       د) سفیده حجیم
22- نسبت فرمالین به پرمنگنات در گاز دادن به چه صورت است؟
الف) 2 به 1      ب) 1 به 2       ج) 1 به 1       د) 3 به 2
23- جوجه ها پس از خروج از تخم به چه مدت در ماشین می مانند؟
الف) 18 ساعت        ب) 17 ساعت      ج) 24 ساعت         د)20 ساعت
24- در نژاد های تخم گذار از چه جنسی استفاده می شود؟
الف) فقط از جوجه مرغ        ب) فقط از جوجه خروس          ج) از جوجه مرغ و خروس       د)تعیین جنسیت ضرورتی ندارد
25- اندازه و وضعیت برجستگی در جوجه خروس چگونه است؟
الف) بزرگ ومشخص         ب) کوچک و مشخص      ج) کوچک و غیر مشخص           د) بزرگ و غیر مشخص
26- میزان نطفه داری در نژاد های سنگین چگونه است؟
الف) کمتر از نژادهای  سبک    ب) بیشتر از نژادهای  سبک   ج) برابر با نژادهای  سبک    د) نژاد بی تاثیر است
27- در روش کلواک(ژاپنی) از چه راهی برای تعیین جنسیت استفاده می شود؟
الف) رنگ پر و بال                ب) رشد پرها                     ج) از راه مقعد                           د) رنگ تاج
28- وقتی خروس ها را از گله مرغ حذف می کنیم حدودا تا چند هفته تخم مرغ های بارور خواهیم داشت؟
الف) 2 هفته             ب) 3 هفته                  ج) 4 هفته                  د) 5 هفته
29-مدت زمان دود دادن برای ماشین جوجه کشی چند دقیقه می باشد؟
الف) 20 دقیقه                 ب)10 دقیقه                      ج) 5   دقیقه               د) 12 دقیقه
30- به چه دلیلی در یک روزگی خروس و مرغ از هم جدا می شوند؟
الف) رشد بیشتر خروس نسبت به مرغ                             ب) رشد بیشتر مرغ نسبت به خروس
ج) احتیاجات غذایی کمتر خروس نسبت به مرغ                د) احتیاجات غذایی بیشتر مرغ نسبت به خروس
31- غالبا به ازای هر چند مرغ یک لانه  تخمگذاری در نظر گرفته می شود؟
الف) هر 3 مرغ                     ب) هر 4  مرغ                    ج) هر 5 مرغ                 د) هر 6 مرغ
32-    رطوبت در ماشین های بزرگ چگونه تامین می شود؟
الف) سیستم اسپری آب با کنترل اتوماتیک                                 ب) به وسیله ی ظرف آب و المنت   
ج) قرار دادن ظرف آب در زیر تخم مرغ ها                                د)به وسیله المنت
33-  کدام گزینه صحیح  می باشد؟
الف) کم بودن تعداد خروس ها نسبت به مر غ  ها در گله باعث افزایش باروری گله می شود
ب) زیاد بودن تعداد خروس ها نسبت به مر غ  ها در گله باعث افزایش باروری گله می شود
ج) نسبت مناسب تعداد  خروس ها مر غ  ها در گله باعث افزایش باروری گله می شود
د) نسبت بین و خروس ومرغ تاثیری در باروری ندارد
34- در مرغ های تخمگذار به ازای هر 100 قطعه پولت چند خروس د نظر گرفته می شود؟
الف) 6 قطعه                 ب) 5  قطعه                         ج) 8 قطعه                             د) 7 قطعه
35-  عمل چرخش در ماشین های بزرگ چگونه و چند بار در روز صورت می گیرد؟
الف) دستی و 3-4بار        ب) خودکار5-6 بار       ج) خودکار و هر 1-3ساعت یکبار     د)دستی و 5-6 بار
36-   از عوامل موثر در میزان باروری گله مادر(نطفه داری تخم مرغ) چه می باشد؟
الف) وزن گله مادر         ب) نسبت بین خروس و مرغ        ج) وزن خروس       د) افزایش سن خروس
37-  بهتری ایندکس طولی چند میباشد؟
الف) 5/1                     ب) 5/2                           ج) 325/1                      د) 5/3
38- رنگ پوسته چه تاثیری در جوجه در آوری دارد؟
الف) هر چه رنگ پوسته کمتر جوجه درآوری بیشتر           ب)  هر چه رنگ پوسته بیشتر جوجه درآوری بیشتر
ج) ) هر چه رنگ پوسته کمتر جوجه درآوری کمتر             د) تاثیری ندارد
39- اگر ضخامت پوسته کمتر یا بیشتر از حد معمول باشد در هر صورت چه مشکلی پیش می آید؟
الف) چسبیدگی جنین به پوسته      ب) کاهش هچ         ج) صعود زرده به طرف بالا          د) تلف شدن جنین
40- هوای گرم چه تاثیری در تولید اسپرم دارد؟
الف) افزایش تولید اسپرم            ب) کاهش تولید اسپرم                  ج) تاثیری ندارد            د) ابتدا اسپرم را افزایش سپس کاهش می دهدبرچسب‌ها: مرغ
+ نوشته شده توسط jam در چهارشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۱ و ساعت 8:9 |